ALGEMENE VOORWAARDEN
WRECK IT

De website www.rageroomwreckit.be is eigendom en merknaam van Wreck it – Verrekijker 10, 8750 Wingene - België. Bij het gebruik van deze website stemt u in met de algemene voorwaarden. Elke punt hieronder vermeld, is van toepassing op deze website.

GEBRUIK rageroomwreckit.be

Rageroomwreckit.be biedt informatie aan haar bezoekers over rage room diensten en allerlei rage room-gerelateerde onderwerpen. Bezoekers van rageroomwreckit.be kunnen de website bekijken en aanvragen versturen om:

  • Een offerte te krijgen
  • Gecontacteerd te worden
  • Een boeking te maken
  • Een gift card te kopen
  • Meer informatie te vragen

AUTEURSRECHTEN rageroomwreckit.be

De inhoud van deze website berust op het auteursrecht voorbehouden aan © rageroomwreckit.be. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in eender welke vorm is strikt verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden:

  • U mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.
  • U mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits u de website vermeldt als bron van de betreffende informatie en u de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden.

Deze toestemming tot kopiëren staat evenwel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.

Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Belgische wet, zijn ten stelligste verboden en geeft onherroepelijk het voorrecht aan Wreck it om schadevergoeding te eisen met een minimum forfaitair bedrag van 1.250 euro.

AANSPRAKELIJKHEID rageroomwreckit.be

Rageroomwreckit.be is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud en staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

rageroomwreckit.be is niet aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de website; voortvloeiend uit het gebruik van de website; in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website; voortkomend uit de onmogelijkheid (en van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen en is rageroomwreckit.be gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

rageroomwreckit.be is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Echter in geval van ernstig misbruik wordt u de toegang tot de website ontzegd.

De gebruiker vrijwaart rageroomwreckit.be, de webmaster, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

PRIVACYVERKLARING rageroomwreckit.be

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van rageroomwreckit.be voor intern gebruik en om louter het contact tot stand te brengen tussen u en Wreck it.

rageroomwreckit.be garandeert dat uw gegevens worden gerespecteerd volgens de regels van de wet op de privacy ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze algemene voorwaarden beschrijven hoe de bescherming van uw persoonlijke informatie gewaarborgd blijft tijdens uw registratie op de website van rageroomwreckit.be.

Informatie

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van rageroomwreckit.be voor intern gebruik en om louter het contact tot stand te brengen tussen u en Wreck it.

Gedeelde informatie

rageroomwreckit.be gebruikt alle verzamelde informatie slechts voor intern gebruik. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in) verkoopt of verhuurt rageroomwreckit.be uw persoonlijke informatie niet aan derden.

Gebruik van de verzamelde informatie

Informatie verzameld door rageroomwreckit.be worden gebruikt om boekingen op te volgen of om u van antwoord te dienen.

Verwijderen van persoonlijke informatie

Wanneer u uw gegevens wenst te verwijderen uit de databank van rageroomwreckit.be, stuurt u een e-mail naar info@rageroomwreckit.be met het onderwerp 'Uitschrijven' onder vermelding van uw Voornaam, achternaam, telefoon en e-mail. rageroomwreckit.be zal uw verzoek dan zo snel mogelijk uitvoeren.

Klachten / vragen

Indien u klachten of vragen heeft met betrekking tot uw privacy of ons privacy-beleid, stuurt u een e-mail naar info@rageroomwreckit.be met een omschrijving van uw contactverzoek.

Algemene voorwaarden uitgeschreven op 28/01/2020